Σχολή οδηγών ταχυπλόων σκαφών

Στο κέντρο θαλασσίων σπορ λειτουργεί επίσης σχολή εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών. Αξιοποιώντας την πολυετή πείρα μας μαθαίνετε ό,τι χρειάζεστε για ασφαλείς και ευχάριστες πλεύσεις. Ετσι μετά από τις επιτυχείς γραπτές εξετάσεις στο Λιμεναρχείο Ιερισσού και τις πρακτικές μπροστά στον χώρο της σχολής, παίρνετε το δίπλωμα χειριστών ταχυπλόων σκαφών. Το δίπλωμα αυτό σας επιτρέπει να οδηγείτε σκάφη με μηχανή άνω των 30 ίππων καθώς και jet-ski.

Προϋποθέσεις

1. Απαγορεύεται ο χειρισμός ταχυπλόου σκάφους από πρόσωπο που δεν κατέχει άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους σε ισχύ.

2. Η άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους χορηγείται από τη λιμενική αρχή,μετά από επιτυχείς εξετάσεις και εφόσον ο ενδιαφερόμενος πληρεί αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

α) Έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

β) Είναι υγιής σωματικά και ψυχικά

γ) Γνωρίζει κολύμβηση

δ) Έχει εκδοθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

ε) Έχει λάβει τουλάχιστον 6 ώρες θεωρητική και 6 ώρες πρακτική εκπαίδευση, σε οποιαδήποτε εγκεκριμένη σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών.

Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά https://adeies.hcg.gr/adeies/dikaiologhtika/

Η ημερομηνία και η ώρα συμμετοχής στις εξετάσεις για απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους ορίζεται σε χρονικό διάστημα έως 18 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο λιμεναρχείο.

α)Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού στοιχείου

β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν κατέχει τέτοια άδεια, πρέπει να προσκομίσει πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων ιατρών ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής και οφθαλμίατρου.

γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνονται τα ακόλουθα: *γνωρίζω καλά κολύμβηση και έχω λάβει θεωρητική εκπαίδευση (6) ωρών και πρακτική εκπαίδευση (3) ωρών στην σχολή εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών…………………………………………………….

δ) Βεβαίωση της σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών μαζί με τα παραστατικά καταβολής διδάκτρων.

ε) Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες 3,5 Χ 4,5 εκ. (βοήθεια για τις φωτογραφίες https://adeies.hcg.gr/help/#photo_info )

ζ) Διπλότυπο είσπραξης 50 ευρώ υπερ ΕΚΟΕΜΝ

η) Διπλότυπο ΔΟΥ (ΚΑΕ 3435) 15 ευρώ

Προσοχή: Ή υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής σε εξετάσεις θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία εξέτασης και θα πρέπει εντός πέντε (05) ημερών ο υποψήφιος να προσέλθει στη Λιμενική Αρχή επιλογής του με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να γίνει αποδεκτή η αίτηση του. Η υποβολή αίτησης από τη Λιμενική Αρχή πρέπει να γίνει τουλάχιστον πέντε (05) ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία εξέτασης. Αυτό σημαίνει ότι δε μπορεί να υποβοληθεί καμία νέα αίτηση συμμετοχής σε διάστημα μικρότερο των πέντε ημερών από κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

α) Θεωρητική

Οι υποψήφιοι παρακολουθούν έξι ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης σε θέματα

1. Βασικές Ναυτικές Γνώσεις

· Έννοιες, ορισμοί

· άνεμοι , κατάσταση θάλασσας

· Απόπλους, πλεύση, αγκυροβολία

· Κατάπλους, ασφάλεια σκάφους

· Κλήση σε βοήθεια

· Ναυτικά βοηθήματα

· ανάγνωση ναυτικού χάρτη, εύρεση στίγματος, χάραξη πορείας).

2.Βασικές μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές γνώσεις

· Περιγραφή εξωλέμβιας, εσωλέμβιας και εσωεξωλέμβιας μηχανής

· Σωστή χρήση και συντήρηση

· Πιθανές βλάβες, αποκατάσταση

3.Συστάσεις και οδηγίες στους ιδιοκτήτες και χειριστές ταχυπλόων σκαφών.

· Ενέργειες πριν τον απόπλου

· Ασφαλής επιβίβαση σε μικρά σκάφη

· Ενέργειες κατά την διάρκεια πλου

· Ενέργειες κατά τον κατάπλου

· Συντήρηση σκάφους γενικά

· Βασικές ενέργειες εν πλω όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες

4.Υποχρεώσεις χειριστών και ιδιοκτητών ταχυπλόων σκαφών. Κυρώσεις στους παραβάτες

5. Υποχρεώσεις χειριστών Jet-ski

6. Δ.Κ.Α.Σ.(Διεθνής Κανονισμός προς Αποφυγή Σύγκρουσης ).

7.Κανόνες χειρισμού και πλέυσης

8. Φανοί και σχήματα

9. Ηχητικά και φωτεινά σήματα

10. Εφόδια που πρέπει να υπάρχουν στα ερασιτεχνικά σκάφη και στα Jet-ski

11. Ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης

*Τα ανωτέρω διδάσκονται σύμφωνα με την εξεταστέα ύλη, όπως αυτή καθορίζεται από το εγχειρίδιο ύλης του ΥΕΝ.

β) Πρακτική

Η πρακτική εκπαίδευση διενεργείται με σκάφος με εξωλέμβιο κινητήρα YAMAHA 115 HP.

Οι υποψήφιοι εκπαιδεύονται σε έξι ωριαία μαθήματα σε χειρισμούς

1. ασφαλούς πλεύσης

2. απόπλου

3. χρήσης των σωστικών μέσων και των μέσων κλήσης σε βοήθεια

4. κατάπλου

5. Πρόσδεσης

6. Πρυμνοδέτησης

7. Πλαγιοδέτησης

8. Αγκυροβολίας

9. αποφυγής εμποδίου

10. διάσωσης ναυαγού.

Η εκπαίδευση έχει μορφή ιδιαίτερου μαθήματος (ένας εκπαιδευόμενος ανά διδακτέα ώρα) και πραγματοποιείται στο Σιγγιτικό κόλπο και τον κόλπο Ιερισσού ( αναλόγως των καιρικών συνθηκών)

Δείτε εδώ τις ενδεικτικές ερωτήσεις των εξετάσεων και κάντε το τεστ